Bangiyas Sahitya Darpan (përgatiti Angela Kosta)

Bangiyas Sahitya Darpan (përgatiti Angela Kosta)
PAQJA - NGA BANGIYA SAHITYA DARPAN
 
Me kohët e vështira që përjetojmë sot poezia është pishtar kortezhi për përhapjen e Paqes kudo nëpër botë. Pikërisht për këtë Editori indian Bangiyas Sahitya Darpan publikon në Revistën e tij elektronike Worldd Literature for Peace poezi për Paqen nga mbi 30 vende të ndryshme nga bota. Ja ç'thotë ai në lidhje me këtë:

PAQJA

Paqja është një vizion, paqja është e drejta juaj, paqja është një gjendje mendore...

Asnjë cep i planetit nuk është i sigurt nga armët shkatërruese moderne, dhe nëse të gjitha kombet nuk i zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre dhe jetojnë në paqe, atëherë të gjitha armët vdekjeprurëse që zotëron çdo komb do të shkatërrojnë të gjithë qytetërimin tonë. Për shkak të dëmit të madh të shkaktuar nga luftërat, njerëzimi ende dridhet nga ideja për të rijetuar atë traumë.
Paqja në botë është ajo që ne perceptojmë për njerëzimin, për brezin tonë të ardhshëm. Me këtë ideologji, Bangiya Sahitya Darpan bëri një hap përpara për të ndërtuar unitetin, për të luftuar për paqen botërore, për njerëzimin dhe për përmirësimin e botës.
Më shumë se 30 vende, me më shumë se 50 stilolapsa në të gjithë botën, janë mbledhur së bashku për t'u angazhuar në Paqe për botën, për Mëmëdheun.

Ne jemi krenarë të botojmë në revistën elektronike ndërkombëtare të Bangiyas Sahitya Darpan me shpresën për ta bërë këtë botë një vend më të mirë për të jetuar.
.........................................................

Con i tempi difficili ove viviamo oggi, la poesia è la fiaccola del progresso di diffusione della Pace in tutto il mondo. È per questo che l'editore indiano Bangiyas Sahitya Darpan pubblica nella sua rivista elettronica Worldd Literature for Peace poesie per la Pace provenienti da oltre 30 paesi diversi in tutto il mondo. Ecco cosa dice a riguardo:

LA PACE

La Pace è una visione, la pace è un tuo diritto, la pace è uno stato d'animo...

Nessun angolo del pianeta è al sicuro dalle moderne armi distruttive, e se tutte le nazioni non risolvono le loro controversie e non vivono in pace, allora tutte le armi letali che ciascuna nazione possiede distruggeranno la nostra intera civiltà. A causa degli immensi danni inflitti dalle guerre, l’umanità rabbrividisce ancora all’idea di rivivere quel trauma.
La Pace nel mondo è ciò che percepiamo per l’umanità, per la nostra generazione futura. Con questa ideologia, Bangiya Sahitya Darpan ha fatto un passo avanti per costruire l’unità, per lottare verso la pace nel mondo, per l’umanità e per il miglioramento del mondo.
Più di 30 paesi, con più di 50 penne in tutto il mondo, si sono uniti per impegnarsi a favore della Pace per il mondo, per la Madre Patria.

Siamo orgogliosi di pubblicare sulla rivista elettronica internazionale di Bangiya Sahitya Darpan con la speranza di rendere questo mondo un posto migliore in cui vivere.

Gruppo editoriale
Bangiya Sahitya Darpan

https://www.darpanpatrika.com/2023/12/darpan-magazine-world-peace-contents.html
.........................................................

PEACE

Peace is a vision, peace is your right, peace is a state of mind...

No corner of the planet is secure from modern destructive weaponry, and if all nations do not resolve their disputes and live in peace, then all the lethal weapons that each nation possesses will destroy our entire civilization. Because of the immense damage that the  wars inflicted, mankind still shudders at the notion of experiencing that trauma again.

World Peace is what we perceive for mankind, for our future generation. With this ideology, Bangiya Sahitya Darpan has taken a step to build up unity, to strive towards world peace, for humanity & for the betterment of the world.

More than 30 countries, with more than 50 pens across of the world has come together to pledge for peace for the world, for the motherland.

We are proud to publish the International E-magazine by Bangiya Sahitya Darpan with the hope for making this world a better place to live .

Regards
Editorial Team
Bangiya Sahitya Darpan

.........................................................

-Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, gazetare
-Preparato e tradotto da Angela Kosta Accademica, scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, giornalista
-Prepared and translated Angela Kosta Academic, writer, poet, eseist, literary critic, editor, journalist