Silla Campanini, artiste eklektike dhe shumëplanëshe e letërsisë dhe artit modern

Silla Campanini, artiste eklektike dhe shumëplanëshe e letërsisë dhe artit modern
SILLA CAMPANINI ARTISTE EKLEKTIKE DHE SHUMËPLANËSHE E LETËRSISË DHE ARTIT MODERN

Silla Campanini ka lindur në vitin 1954 në provincën e Bolonjës - Itali. Që kur ishte fëmijë, ajo ka treguar një tërheqje të veçantë për rruzullin tokësor dhe ngjyrat. Artistikisht, përvojat e saj janë zgjeruar nga konsulenca teknike (CTU) në mësimdhënie. Si edukatore e imazhit Silla ka bashkëpunuar në zhvillimin e projekteve në pikturë dhe arsim si në institutet publike po ashtu edhe ato private.
Në vitin 2016 ajo u zgjodh si artiste Anëtare e Departamentit të Artit dhe Kulturës të Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Beograd.

http://eakademijanauka.com/...//eakademijanauka.com/clanovi/

Silla Campanini ka qenë anëtare aktive, si Zëvendës Presidente, e "WRITERS CAPITAL FOUNDATION".

- Është anëtare e Fondacionit Ndërkombëtar Munir Mezyed për Art dhe Kulturë
(Së bashku me poetin e madh palestinez Munir Mezyed, i cili jeton në Rumani, nisi një projekt ndërkombëtar të quajtur "Arti dhe Poezia")

Silla mban marrëdhënie dhe bashkëpunime të shumta ndërkombëtare, duke njohur në art vlerën e Paqes dhe Vëllazërisë midis popujve.
Ajo ka marrë pjesë në shumë ekspozita personale dhe grupore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Veprat e saj mund të gjenden në libra arti, katalogë dhe botime të shumta.
Veprat e saj gjithashtu janë të pranishme në Galeritë e Artit Modern, Muzetë Kombëtar dhe Ndërkombëtar, në strukturat publike dhe private.

"Artiste eklektike dhe shumëplanëshe e afirmuar në disiplina të ndryshme artistike, për pikturën ajo paraqitet me vepra me origjinalitet absolut.
Arti i saj është një udhëtim në fantazi dhe në abstraksionin metafizik ëndërrimtar, jashtë kohës dhe hapësirës dhe të kohës reale për të hetuar labirintet e dramatizimit të formave të mendimit të mbledhura në ndërgjegjen kolektive rrethuese: një dimension njerëzor, në aspektet e tij më të fshehura dhe të pasura me pjesëmarrje emocionale, më fantastikja dhe e imagjinueshme.

"Kështu paraqitet tema e Silla Campaninit: burimi, kujtesa dhe dramatizimi i shpejtë, në të cilin Realiteti dhe Simboli, të shpërfytyruar në simbolikë, metaforë dhe alegori, bashkë influencojnë në këtë takim me majat e stuhishme të majave të valëzuara të shpirtit." (Alfredo Pasolino)

"Veprat e saj komunikojnë nëpërmjet një gjuhe jo verbale, e ngjashme me një rrjedhshmëri që ngjall dhe shpërndan tek ata që vështrojnë, aftësinë për të bërë zgjedhje të mençura. Vërtetësi e padiskutueshme e artit, jo e falsifikuar nga gjymtimet shtypëse apo rëndesat e ngjyrave. Sidoqoftë, Silla e di se ku mund t'ia dalë mbanë të përdorë dorën për të nxjerrë në pah ose për të vepruar lehtë për të pikturuar me mençuri. Prekja e saj synon në aktin e krijimit, furça nerr jetë, krahu dhe dora udhëtojnë me siguri të plotë, ndërsa sytë, si në mirazh përzgjedhin nuancat e ngjyrave dhe udhëzojnë në zgjedhjen e atyre që të përzihen për të marrë gradimin e duhur për punën në vazhdim. Nga vepra në fjalë dalin simbole dhe efekte vizuale që mund të kuptohen individualisht dhe ndryshojnë nga një marrës në tjetrin. Kurrë mos u përpiq të shpjegosh artin, pasi do të ishte ndërhyrje pa takt; një vepër admirohet në veçantinë e saj dhe pëlqehet vetëm kur kap optikën e personit të interesuar. Pikërisht në atë moment, ajo bëhet, në mënyrë të këndshme, e bukur dhe ngjitet në Olimpin e Kryeveprave. (Lidia Peritore)

Që nga vitet '80 Silla ka marrë pjesë në jetën artistike të komunës së saj (Pieve di Cento - Bolonja dhe ka ekspozuar në shumë ekspozita grupore dhe personale: lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Silla Campanini ka marrë këto çmime:

- Çmimin "Akademike Nderit

- Çmimin "Honoris Causa" në klasat e arteve i dhënë nga profesor Alfonso Mula
Rektor i Universitetit Ndërkombëtar të Empedocleans of Letters, Arts and Sciences,  institucion në Agrigento i Studimeve të Larta i themeluar rreth 20 vite më parë, nga profesori universitar dhe kritiku që jeton dhe punon në Qytetin e Tempujve.
Athenaeumi Ndërkombëtar i Empedocleit, në vazhdim, bashkon mbi njëqind studiues, artistë, shkrimtarë, kritikë, shkencëtarë, të gjithë me famë trasparente të cilēt vijnë nga kombe të ndryshme, duke përfshirë disa kandidatë, ndër vite, për çmimin Nobel në sektorët e ndryshëm të çmimit.

- Çmim për karrierën e saj i vlerësuar nga Fondacioni Writers Capital (në tetor 2023 me
President: Prof. Preeth Nambier)
................................................................................

SILLA CAMPANINI ARTISTA POLIEDRICA DELLA LETTERATURA E L'ARTE MODERNA

Silla Campanini è nata nel '54 in provincia di Bologna. Fin da bambina mostra una particolare attrazione per la terra ed il colore. Artisticamente le sue esperienze si sono dilatate dalle consulenze tecniche (CTU) all'insegnamento. Come educatrice all’immagine ha collaborato allo svolgimento di progetti pittorici - educativi presso Istituti pubblici e privati.
Nel 2016 è stata elencata come artista Membro del Dipartimento di Arte e Cultura dell'Accademia delle scienze e delle arti di Belgrado
http://eakademijanauka.com/...//eakademijanauka.com/clanovi/
- E' stata membro attivo, in qualita' di Vice Presidente, della "WRITERS CAPITAL FOUNDATION".
- E' membro della Fondazione Internazionale Munir Mezyed per le Arti e la Cultura.
(Con il grande poeta palestinese Munir Mezyed, residente in Romania, lanciò un progetto internazionale denominato "Arte e Poesia")
Silla tiene numerosi rapporti e collaborazioni internazionali, riconoscendo nell'arte il valore della Pace e della Fratellanza tra i popoli.
Numerose le sue esposizioni personali, collettive in ambito nazionale ed internazionale. Le sue opere si possono trovare in libri d'arte, cataloghi ed in numerose pubblicazioni.
Le sue opere sono presenti in Gallerie d’Arte Moderna, Musei Nazionali ed Internazionali, in  strutture pubbliche e private.
"Artista eclettica e poliedrica affermata in varie discipline artistiche, per la Pittura si presenta con opere di assoluta originalità.
Il suo è un viaggio nella fantasia e nell'astrazione metafisica onirica, fuori dal tempo e dallo spazio e del tempo reale per indagare i meandri della drammatizzazione delle forme pensiero assemblate nell'inconscio collettivo circostante: una dimensione umana, nei suoi aspetti più nascosti e ricchi di partecipazione emotiva, la più fantastica e fantasiosa.
"Così si presenta il tema di Silla Campanini fonte, memoria e incipiente drammatizzazione, in cui Realtà e Simbolo trasfigurato in simbolismo, metafora e allegoria, confluiscono in questo appuntamento con le vette tempestose delle vette ondulate dell'anima." (Alfredo Pasolino)
"Le sue opere comunicano mediante un linguaggio non verbale, simile a un fluido che s'insinua e infonde, in chi osserva, la capacità di compiere scelte oculate. Indiscussa la genuinità dell'arte, non falsata da opprimenti tratti o pesantezza di colori. In ogni caso, Silla sa dove può permettersi di calcar la mano per evidenziare oppure agire lievemente per sfumare con sapienza. Il suo tocco è mirato nell'atto della creazione, il pennello si anima, il braccio e la mano viaggiano sicuri, mentre gli occhi, come in trance, scelgono le tonalità dei colori e guidano nella scelta di quelli da mescolare per ottener gradazioni adeguate al lavoro in corso. Dall'opera in questione, emergono simboli ed effetti visivi che possono essere colti individualmente e differiscono da un ricevente a un altro. Mai cercar di spiegare l'arte, sarebbe invadenza, un'opera si ammira nella sua unicità e piace soltanto quando cattura lo sguardo della persona interessata. Proprio in quell'istante, essa diviene, gradevolmente, bella e ascende all'Olimpo dei Capolavori. (Lidia Peritore)
Dagli anni '80 a tutt'oggi partecipa alla vita artistica del proprio comune di appartenenza (Pieve di Cento - Bologna) ed espone in numerose collettive e personali (locali, nazionali ed internazionali)

Silla Campanini ha ricevuto il:

- Riconoscimento di ACCADEMICO D’ONORE”

- Riconoscimento  “Honoris Causa” nelle Classi delle Arti stillato dal professor Alfonso Mula
Rettore dell’Ateneo Internazionale degli Empedoclei di Lettere, Arti e Scienze, Istituzione agrigentina di Studi Superiori fondata circa 20 anni fa, proprio dal docente universitario e critico che vive ed opera nella Città dei Templi.
L’Ateneo Internazionale degli Empedoclei, in atto, riunisce oltre un centinaio di Studiosi, Artisti, Scrittori, Critici, Scienziati, tutti di chiara fama e provenienti da diverse nazioni, fra i quali anche alcuni candidati, negli anni, al Premio Nobel nei vari settori di conferimento.
- Premio alla carriera riconosciuto dalla Writers Capital Foundation - ottobre 2023
(Presidente - Prof. Preeth Nambier)

-Përgatiti dhe shqipëroi Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare
-Preparato e tradotto in albanese da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista