Marco Ribaldone artisti i veprave onirike bashkëkohore

Marco Ribaldone artisti i veprave onirike bashkëkohore
ARTISTI I VEPRAVE ONIRIKE BASHKËKOHORE

Kur mendojmë për një vepër artistike dhe shohim veprat e Marco Ribaldone, lindur në Asti të Italisë në vitin 1965, nuk mund të mos magjepsemi nga stimujt e vazhdueshëm vizualë që një artist i vlefshëm është në gjendje të propozojë me përfaqësimet e veprave të tij.
Marco Ribaldone ka ndër identitetet e tij artistike, dhuratën e zotërimit të një fuqie krijuese dhe imagjinuese personale, të kombinuar me një profesionalizëm të thellë në aktin krijues i cili rrjedh nga një personalitet i fortë dhe një talent disi i çuditshëm dhe i lindur.

Veprat e Marco Ribaldones duhen admiruar me vëmendje dhe qetësi të madhe, për të kuptuar thelbin e vërtetë që përmbajnë shenjat, vizatimet dhe ngjyrat. Karakteristika e këtij piktori është prodhimi i veprave që i shpëtojnë muzeut të racionalitetit për të eksploruar botë të reja; ato botë që e kanë origjinën në gjenialitetin dhe krijimtarinë spontane. Marco Ribaldone, është një artist me shumë synime; në fakt pasi studioi për art në Akademinë e rëndësishme të Arteve të Bukura në Torino me fokus në skenografinë teatrale, aktualisht ai punon me kompani të ndryshme teatrale të njohura në Torino, Asti e më gjerë dhe ndërkohë mbërrin të shprehë damarin vetjak artistik me vepra edhe të mëdha deri në krijimin e një afresku impozant 6x3 m duke theksuar kështu, përtej çdo kufiri dhe për publikun e gjerë, konceptin e tij madhështor dhe bashkëkohor. Duke u zhytur në ngjyrat, dritat dhe reflekset e personazheve të tij, ne mund të identifikojmë atë sugjerim shpirtëror të aftë të na distancojë nga ai materializëm tokësor që na pushton, duke na çuar në një mjedis surreal që i përket më shumë ëndrrave sesa realitetit. Në veprat ku artisti Marco Ribaldone idealizon format dhe figurat e tij në kontekst, ato kalojnë në vetë esencën e subjekteve të përfaqësuara, e të futura në një skenë onirike në të cilën ndjeshmëria e Artistit përshkon pikturën, duke transportuar shikimin e vëzhguesit, në një magji atmosferash të pasura me emocione, fuqi shprehëse dhe kuptime simbolike. Frymëzimi i Marcos qëndron në një vizion evokues të kontekstit, duke na lejuar të kapim thelbin shpirtëror të kontureve, formave, shenjave dhe rrumbullakësisë që ndikojnë tek ai emocionalisht.
Marco Ribaldone tregon zotërimin dhe njohuritë e teknikës, duke përshkruar Artin e tij, teksa shërbehet jo vetëm si një poezi pikturuese sublime, por edhe nëpërmjet një kompozimi të kujdesshëm, të saktë dhe rrezatues ku konkretizohen edhe momentet e tregimet me figura emocionuese dinamike, dhe me shijen e një kërkimi spontan dhe ndjeshmërie poetike të menjëhershme.
Në veprat ku artisti lartësohet në surrealizmin vizual, shpërthen një vlerë komunikuese e fortë dhe domethënëse dhe me shumë talent, Marco Ribaldone projekton në kanavacë një realitet që duhet analizuar me kujdes për të kuptuar
të gjitha kuptimet që përmban Arti si metaforë universale për të arritur qetësinë e shqisave. Stili i Artit të Marco Ribaldones shpreh me shumë forcë dhe vitalitet një shembull të rrallë të bashkëkohësisë së projektuar në të ardhmen, duke bërë për vete edhe kritikun më të ashpër dhe duke kapërcyer gjykimin e çdo spektatori me pozitivitet të sinqertë.
Për të lehtësuar përllogaritjen e vlerës artistike të një vepre arti, parametrat përcaktohen nëpërmjet koeficientëve që duhet të shumëzohen me madhësinë e veprës, variant assieme, dhe të përpunuara në bazë të larmisë  së kualitetit, si pershembull mirënjohja e artistit, interesi historik dhe artistik i veprës, cilësia e produktit dhe materiali i përdorur, angazhimi dhe vështirësia e realizimit, botimet e specializuara, ekspozitat grupore dhe personale, çmimet dhe çertifikatat vlerësuese si edhe vlera e ankandit.
Ndaj, nëpërmjet interpretimit të shumë ndryshimeve dhe kritereve, përcaktohet koeficienti i vlerësimit, i cili nuk është një vlerë absolute por i njohur në mënyrë konvencionale brenda panoramës artistike me qëllim orientimi nda Blerësve, Koleksionistëve, Investitorëve, mbi vlerën dhe vlerësimin e Kurrikulës Artistike të një Artisti bashkëkohor.
Shoqata Kulturore VARAGGIO ART nëpërmjet Presidentit të saj Dr. Luigi Cerruti, Organizator i eventit dhe kritik arti, i dha artistit Marco Ribaldone koeficientin e tij të vlerësimit të përpunuar nëpërmjet analizës së veprave të shumta kualitative dhe në sasi të marra në konsideratë gjatë gjithë karrierës së tij artistike.
..........................................................

MARCO RIBALDONE L’ARTISTA DELLE OPERE ONIRICHE CONTEMPORANEA

Quando pensiamo ad un lavoro ARTISTICO e guardiamo le opere di Marco Ribaldone nato ad Asti il 1965, non si può non essere affascinati dai continui stimoli visivi che un valido Artista riesce a proporre con le sue rappresentazioni.
Marco Ribaldone ha tra le sue identità artistiche, la dote di possedere un personale potere creativo e fantasioso, unito a una profonda professionalità nell'atto creativo che deriva da una forte personalità e un talento estroso e innato.
Le opere di Marco Ribaldone sono tutte da ammirare con molta attenzione e tranquillità, al fine di carpirne la vera essenza contenuta tra i segni, disegni e colori. Caratteristica di Marco Ribaldone è produrre opere che sfuggono al museo della razionalità per esplorare nuovi mondi; mondi che hanno nella genialità e spontanea creatività la loro origine. Marco Ribaldone Astigiano di nascita è un artista polivalente, infatti dopo gli studi d'arte presso l'importante Accademia di BELLE ARTI di Torino con indirizzo in scenografia Teatrale, lavora con diverse note Compagnie Teatrali di Torino e Asti e nel tempo arriva ad esprimere la propria vena artistica con opere anche di grandi dimensioni fino a realizzare un imponente affresco di 6x3 m. evidenziando così, oltre ogni limite e al grande pubblico, la sua grande e contemporanea concettuale. Immergendosi tra colori, luci, ombre dei suoi personaggi si può individuare quel suggerimento di spiritualità in grado di allontanarci da quel materialismo terreno che ci invade, portandoci in un ambiente surreale che appartiene più al sogno che alla realtà. Nelle opere ove nel contesto l'Arista Marco Ribaldone, idealizza le sue forme e figure, esse trascendono nell'essenza stessa dei soggetti
rappresentati, inseriti in una scena onirica in cui la sensibilità dell'ARTISTA pervade il quadro, trasportando lo sguardo dello spettatore, in una magia di atmosfere ricche di emozioni,
potenza espressiva e significati simbolici. IL suo estro si sofferma in una suggestiva visione del contesto, permettendoci di cogliere l'essenza spirituale dei contorni, delle forme, dei segni e delle rotondità che lo colpiscono emotivamente.
Marco Ribaldone denota il possesso e la conoscenza della tecnica, descrivendo la sua ARTE servendosi non solo di una eccelsa poesia pittorica, ma anche attraverso una composizione attenta, precisa e radiosa e si concretizzano anche momenti e racconti con figure dalle forti emozioni, e con il gusto di una ricerca spontanea e di immediata sensibilità poetica.
Nelle opere ove l'Artista si esalta nel surrealismo visivo, esplode un forte e significativo valore comunicativo, e con grande talento, Marco Ribaldone proietta sulla tela una realtà che va analizzata attentamente al fine di capirne
tutti i significati che essa stessa contiene. L'arte come metafora universale per raggiungere la tranquillità dei sensi. Un fare ARTE quello di Marco Ribaldone che con grande forza e vitalità esprime un raro esempio di contemporaneità proiettata al futuro, arrivando a conquistare anche il critico più severo e superare il giudizio di ogni spettatore con sincera positività.
Al fine di agevolare il calcolo del valore Artistico di un'opera d'arte vengono definiti dei parametri attraverso dei coefficienti che vanno moltiplicati alla dimensione dell'opera, variante quantitativa, e elaborati in base alle variazioni qualitative, come ad esempio la notorietà dell'artista,  l'interesse storico ed artistico dell'opera, la qualità del prodotto e il materiale utilizzato, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, le pubblicazioni specializzate, le mostre collettive e personali,  i premi e i riconoscimenti, e il valore d'asta.
Viene pertanto attraverso l'interpretazione di molte variabili e criteri, assegnato il coefficiente di valutazione che comunque non è  un valore  assoluto ma riconosciuto convenzionalmente all'interno del panorama artistico con lo scopo di orientare Acquirenti, Collezionisti, Investitori, sul valore e la bontà del Curriculum Artistico di un Artista contemporaneo.

Al fine di agevolare il calcolo del valore Artistico di un'opera d'arte vengono definiti dei parametri attraverso dei coefficienti che vanno moltiplicati alla dimensione dell'opera, variante quantitativa, e elaborati in base alle variazioni qualitative, come ad esempio la notorietà dell'artista, l'interesse storico ed artistico dell'opera, la qualità del prodotto e il materiale utilizzato, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, le pubblicazioni specializzate, le mostre collettive e personali, i premi e i riconoscimenti, e il valore d'asta.
Viene pertanto attraverso l'interpretazione di molte variabili e criteri, assegnato il coefficiente di valutazione che comunque non è un valore assoluto ma riconosciuto convenzionalmente all'interno del panorama artistico con lo scopo di orientare Acquirenti, Collezionisti, Investitori, sul valore e la bontà del Curriculum Artistico di un Artista contemporaneo.
L' Associazione culturale VARAGGIO ART tramite il suo Presidente  Dott. Luigi Cerruti, Organizzatore dell'evento e critico di arte, ha rilasciato all'Artista Marco Ribaldone un suo coefficiente di valutazione elaborato attraverso l'analisi di numerose variabili qualitative e quantitative, prese in considerazione durante tutto il suo percorso artistico.

-Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese
-Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica, giornalista, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice