Enrique Antonio Sánchez Liranzo - Biografia (Përgatiti Angela Kosta)

Enrique Antonio Sánchez Liranzo - Biografia (Përgatiti Angela Kosta)

ENRIQUE ANTONIO SÁNCHEZ LIRANZO

Vetëm atëherë kur diçka ka një fillim formohen apo realizohen arritje të mëdha të dijes njerëzore, sidomos nëse bëhet fjalë për Letërsinë Universale siç është rasti i Historisë së Kinemasë, i cili është subjekt i këtij botimi të parë të autorit. Ky pararendës i historisë kinematografike në Republikën Domenikane nuk shkruan vetëm për kinemanë, por edhe vargje e poezi, të cilat janë dy veprat e radhës që ai ka në përgatitje nën titullin e: VARGJET E PRANVERËS DHE KOPSHTI I DASHURISË. Kur filloi të punonte në fushën e kinemasë, Enrique u përpoq t'u sillte miqve lexues disa nga njohuritë e tij të shumta letrare. Që në moshë shumë të re ai ka pasur admirim për poezinë dhe letërsinë mesjetare dhe që nga vitet 1978 -1979, ai shkruan vargje dhe poezi dashurie ashtu sikurse edhe shkrime të tjera letrare.

Enrique Antonio Sánchez Liranzo ka lindur më 15 korrik 1958 në qytetin Santo Domingo, kryeqyteti i Republikës Domenikane. Ai është avokat, poet, eseist, prozator dhe teknik në vlerësimin e filmit. Enrique ka botuar këto libra me poezi:
- Vargjet e pranverës (1991)
- Kopshti i dashurisë (1993)
- Poezi me detin (1993)
- Pranvera '88 (1997)
- Poezi për paqe (2010)

Ai ka qenë finalist në konkurset spanjolle të poezisë: "Estrella Fugaz" (Spanjë, 2003)
- "Çfarë ndodh mes vargjeve" (Spanjë, 2015)
- "Një poezi në 80 ditë" (Spanjë, 2015)

Ai është botuar gjithashtu në antologjitë e mëposhtme:
- Një poezi për Pablo Neruda (Kili, Isla Negra, 2010)
- Një mijë poezi për Pablo Neruda (Kili, Isla Negra, 2011)
- Duar të pikturuara me poezi (Argjentinë, 2011)
- Një vështrim mbi Jugun (Argjentinë, 2011)
- Poezi, tregime dhe zë (Argjentinë, 2012)
- Udhëtimi i fluturave (Argjentinë, Parnassus, Atdheu i Artistëve, 2015)
- Poetë dhe prozatorë të botës, (Santo Domingo, 2015)
- Në Antologjinë e Poetëve Ndërkombëtarë Parnassus, Atdheu i Artistëve "Udhëtimet e fluturave", Buenos Aires, Argjentinë, (2015),
- "Një mijë poezi për Gabriela Mistral" (Chile, 2015) e cila i përket grupit "Lëvizja e Poetëve në Botë" (Kili, 2016)
Gjithashtu Enrique punon si avokat në fushën e së Drejtës Civile dhe Administrative dhe ka qenë profesor i Letërsisë në Liceun "El Millón" në Santo Domingo, në vitin 1990 - 1992, në shkollën e mesme José Dubai, në qytetin Puerto Plata, nga viti 1992 - 1995.
Enrique u shpall finalist në Konkursin e Drejtësisë dhe Paqes, në Shkollën Kombëtare të Juridikut, (ENJ) në vitin 2014, Shkolla e Gjykatës së Lartë të Drejtësisë së Santo Domingos, Republika Domenikane, në vitin 2014.
Ai ka konkuruar gjithashtu edhe për Inspektor të Prokurorisë Publike në vitin 2016 në Santo Domingo. Ai është avokat praktikant dhe kolumnist në gazetën "Primicias Digital" në Santo Domingo, nga viti 2013 deri më sot në të cilën shkruan artikuj javor.

[email protected]
.......................................................................................
ENRIQUE ANTONIO SÁNCHEZ LIRANZO

È solo quando una cosa inizia che si formano o si realizzano grandi conquiste della conoscenza umana, soprattutto quando si tratta di Letteratura Universale come nel caso della Storia del Cinema, che è l'argomento di questa prima edizione dell'autore. Questo precursore della storia cinematografica nella Repubblica Dominicana non scrive solo di cinema, ma anche versi e poesie, che sono le prossime due opere in preparazione con i titoli: VERSI DI PRIMAVERA e GIARDINO D'AMORE. Quando ha iniziato a lavorare in questo campo del cinema, Enrique cercò di portare agli amici lettori alcune delle sue numerose conoscenze letterarie. Fin da giovane ebbe una profonda ammirazione per la poesia e la letteratura medioevale; dagli anni 1978 -1979, scrive versi e poesie d'amore e altri testi letterari.

Enrique Antonio Sánchez Liranzo è nato il 15 luglio del 1958 nella città di Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana. Lui è avvocato, poeta, saggista, prosatore e tecnico della valutazione cinematografica. Enrique ha pubblicato questi libri di poesie:
- Versi di primavera (1991)
- Giardino d'amore (1993)
- Poesie con il mare (1993)
- Primavera '88 (1997)
- Poesie per la pace (2010)

Enrique è stato finalista ai concorsi di poesia spagnola: "Estrella Fugaz" - Spagna, 2003)
- "Cosa succede tra i versi" (Spagna, 2015)
- "Una poesia in 80 giorni" (Spagna, (2015)

Inoltre, le poesie dell'autore sono state pubblicate nelle seguenti antologie:
- Una poesia per Pablo Neruda (Cile, Isla, 2010)
- Mille poesie per Pablo Neruda (Cile, Isla, 2011)
- Mani dipinte con poesie (Argentina, 2011)
- Uno sguardo al Sud (Argentina, 2011)
- Poesie, storie e voce (Argentina, 2012)
- I viaggi delle farfalle (Argentina, Parnassus, Artists Homeland, 2015)
- Poeti e scrittori dal mondo (Santo Domingo, 2015) nell'antologia dei Poeti Internazionali Parnaso, Patria degli Artisti "Il viaggio delle farfalle", Buenos Aires, (Argentina, 2015),
"Mille poesie per Gabriela Mistral" (Cile, 2015) di cui appartiene al gruppo "Movimento dei Poeti nel Mondo" (Cile, 2016)
Oltre ciò, Enrique svolge l'attività anche come avvocato nel campo del Diritto Civile e Amministrativo ed è stato Professore di Letteratura presso il Liceo "El Millón" di Santo Domingo, dal 1990 al 1992, nonché presso la Scuola Superiore José Dubai, nella città di Puerto Plata, dal 1992 al 1995.
Enrique è stato dichiarato finalista al Concorso Giustizia e Pace, Scuola Nazionale di Diritto (ENJ) nel 2014, Scuola della Corte Suprema di Giustizia di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, nel 2014. Inoltre gareggiò anche  per l'Ispettore della Pubblica Accusa nel 2016 a Santo Domingo. Tutt'ora è avvocato e dal 2013 ad oggi é editore presso il giornale "Primicias Digital" di Santo Domingo dove ogni settimana scrive vari articoli.

ENRIQUE ANTONIO SÁNCHEZ LIRANZO

Enrique Antonio Sánchez Liranzo, nació el 15 de julio del año 1958, en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la  República Dominicana. Es abogado, poeta, ensayista y narrador.Técnico en apreciación cinematográfica. Ha publicados obras de poesía:
- Versos de primaveras (1991)
- Jardín de amor (1993)
- Poemas con el mar (1993)
- Primavera '88, Poemario (1997)
- Poemas por la paz (2010)

Finalista en los concursos de poesías española: “Estrella Fugaz” - España (2003),
- “Lo que pasa entre versos” - España (2015)
- “Un poema en 80 días” - España (2015).

Figura en las siguientes antologías:
- Un poema a Pablo Neruda (Chile, Isla Negra, 2010)
- Mil poemas a Pablo Neruda (Chile, Isla Negra, 2011)
- Con las manos pintadas de poemas (Argentina, 2011)
- Una mirada al sur (Argentina, 2011)
- Poesías, cuentos y voz (Argentina, 2012)
- Periplo de las mariposas (Argentina, Parnassus, Patria de Artistas, 2015),
- Poetas y Narradores del Mundo, (Santo Domingo, 2015)
I Antología de Poetas Internacionales Parnassus, Patria de Artistas "Periplos de las Mariposas", Buenos Aires, Argentina, (2015),
"Mil Poemas a Gabriela Mistral" Chile (2015), Pertenece al grupo "Movimiento Poetas del Mundo" (Chile, 2016)

Como abogado, se ha desempeñado en área del Derecho Civil y Administrativo, ha sido profesor de Literatura en el Liceo "El Millón" de Santo Domingo, en el año (1990 al 1992)
En el Liceo José Dubái, en la ciudad de Puerto Plata, en el  año (1992 a 1995)
Concursante Finalista a Juez de Paz, en la Escuela Nacional de la Judicatura, (ENJ), en el año (2014)
Escuela de la Suprema Corte de Justicia de Santo Domingo, República Dominicana, en el año (2014)
Concursante a Fiscalizador del Ministerio Publico en el año (2016) en Santo Domingo.
Es abogado en ejercicio, columnista en el periódico digital "Primicias Digital" de Santo Domingo, desde el año (2013) hasta la actualidad en el que escribe un artículo semanal.

[email protected]

-Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare
-Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista