Angela Kosta shqipëroi vargjet e poetit indian Arif Raja

Angela Kosta shqipëroi vargjet e poetit indian Arif Raja
Angela Kosta shqipëroi vargjet e poetit indian Arif Raja
(botimi shqip dhe anglisht)
 
Arif Raja ka lindur në distriktin Rayachuru të Arakera (Indi) më 6 dhjetor 1983. Emri i tij është kryesori në listën e poetëve të brezit të ri të gjuhës kanadeze. Arif Raja ka botuar pesë përmbledhje me poezi të cilat janë: Saitanana Pravadi - Profeti i Satanit (2006), Jangama Phakeerana Jolige - Çanta e një Faqiri të mençur (2009), Benkige Todisida Batte - Një veshje për zjarrin (2013), Nakshatra Moha - Magjepsja e Yllit (2017) dhe Ede Halina Pali - Kthesa e ushqyerjes me gji (2022).
Arif Raja është vlerësuar me:
- Çmimin Da.Ra. Çmimi Bendre - 2010, Çmimi Aralu nga Karnataka Sahitya Parishath - 2010, Yuva Puraskara i Akademisë Indiane të Letrave - (2012), dhe Çmimi Dinakara Desai - 2014. Përveç kësaj, ai ka fituar edhe çmime në disa konkurse poezie dhe çmime të tjera librash. Poezitë e tij janë përkthyer në anglisht si dhe në gjuhë të tjera indiane. Procesi po vazhdon për të botuar poezitë e tij të përkthyera në anglisht nën titullin "Unë jam një shërbim publik". Arif Raja mund të kontaktohet në [email protected]

Kritika për poezitë e Arif Rajës:

Krijimtaria e Arif Rajës është magjepsëse, veçanërisht Jangama e tij Fakirana Jolige - Çanta e një Faqiri të mençur. Ai ka besim dhe përdor  plotësisht një mënyrë thellësisht fetare. Ka një tenor tragjik në poezinë e tij që dy fe të ndryshme nuk mund të jetojnë së bashku, gjë që ai e shpreh me delikatesë dhe në mënyrë metaforike. Nuk ka predikim në shkrimin e tij. Ai e ndan ankthin e tij në mënyrë delikate, në një idiomë vendase që është e zhytur në folklor. Ky lloj shkrimi do të ishte i pamundur në anglisht. Është e mundur vetëm në gjuhët rajonale. Veprat e tij kanë ndikime sufi dhe marksiste dhe disa shtresa në to. (U. R. Ananthamurthy Shkrimtar - Gnyana)

Çmimi Peethi Vëllimi 1 (Numri 18 - SYRI) Shkrimtari i ri i i Indisë  (- 04 gusht 2012 Indian Express Dailey)

Shkrimtari i ri kanadez është në kërkim të një etike të re individuale. Shoqëria kanadeze ka ndryshuar aq shpejt sa shkrimtari nuk mund të mbajë më krijimtarinë duke u mbështetur në botën e fëmijërisë së tij. Shkrimtarët më të mëdhenj të Navyas si Ananthamurthy dhe Chittala kishin një botë të tillë për të siguruar  burime emocionale dhe imagjinuese. Në të kundërt, shkrimtarët e rinj, që jetojnë dhe shkruajnë në një periudhë me shumë ankthe, botë të destabilizuara personale dhe rënie të vlerave shoqërore, duhet të ndërtojnë një etikë individuale për të negociuar me përvojat e tyre. Shkrimtari i ri në Kanada dokumenton këtë eksplorim ende të papërfunduar. Seria e poezive ''Nakshatra Moha - Magjepsja'' nga Arif Raja është një përpjekje e jashtëzakonshme në këtë drejtim. Poezitë janë shkruar me një intensitet të konsiderueshëm. Ato përmbajnë disa nga vargjet më të paharruara që Arif Raja ka shkruar deri më tani. Me një kontroll mbresëlënës mbi metaforat që vazhdimisht bien jashtë, ai është në gjendje të shkruajë për dashurinë, sensualitetin, humbjen dhe kërkimin e vetvetes. Në një kohë kur po vajtojmë për vdekjen e parakohshme të S. Manjunath, poezia e Arif Rajës na siguron për të ardhmen e poezisë bashkëkohore kanadeze. (Rajendra Chenni, Shkrimtare Anikethana, Mars - 2017) në revistën tremujore të gjuhës dhe letërsisë.
................................................................
Biography by Arif Raja:

Arif Raja (1983) is a premier Kannada poet, working as an assistant professor in a college. He has published five collections of poems so far: Saitanana Pravadi (A Prophet of Satan, 2006), Jangama Phakeerana Jolige (The Satchel of a Mendicant Faqir, 2009) and Benkige Todisida Batte (A Raiment for Fire, 2013) Nakshatra Moha (Star Infatuation, 2017) and Ede Halina Pali (The Turn of Breastfeeding, 2022). Arif Raja has been awarded the Da.Ra. Bendre Award-2010, Aralu Award by Karnataka Sahitya Parishath-2010, Yuva Puraskara of Indian Academy of Letters-2012, and the Dinakara Desai Award-2014. In addition, he has also won prizes in several poetry competitions and other book awards. His poems have been translated to English as well as other Indian Languages.The process is on to publish his poems translated to English under the title ‘I am a Public Lavatory’.
Arif Raja can be contacted at [email protected]

Writers on Arif Raja’s poetry:

The work of Arif Raja is fascinating, especially his Jangama Fakirana Jolige. He is Secular in a deeply religious way. There is a tragic tenor in his poetry that two different religions cannot live together, which he expresses delicately and metaphorically. There is no Preachiness in his writing. He Shares his angst subtly, in a local idiom that is steeped in folklore. This kind of writing would be impossible in English. It is only possible in regional languages. His works have Sufi and Marxist influences and several layers to them
           
U. R. Ananthamurthy
Writer, Gnyana Peethi Awardy
           
Volume 1, Issue 18, EYE
Young writer I of India
July 29 - Aug - 04 2012
Indian Express Dailey

The new writing in Kannada is in search of a new individual ethics. Kannada society has changed so rapidly that the writer can no longer sustain his creativity by drawing on the world of his childhood. The greatest of the Navya writers such as Ananthamurthy and Chittala had such a world to provide them emotional and imaginative resources. In contrast, the new writers, living and writing in a period of many anxieties, destabilized personal worlds and the collapse of societal values have to construct an individual ethics to negotiate with their experiences. The new writing in Kannada documents this unfinished exploration. The series of poems 'Nakshatra Moha' by Arif Raja is a remarkable effort in this direction. The poems are written with a haunting intensity. They contain some of the most memorable lines Arif Raja has written so far. With impressive control over the metaphors which keep tumbling out, he is able to write about love, sexuality, loss and the search for the self. At a time when we are mourning the untimely passing away of S. Manjunath, Arif Raja's poetry reassures us about the future of contemporary Kannada poetry.
..................................................................

MAGJEPSJA E YLLIT
(NAKSHATRA MOHA - 1)

Para syve të mi një yll vallëzon
me shpejtësi kalimi në qytete e fshatra
e duke u endur nëpër pyje
sytë e tij gjithmonë mbi mua janë

me kaq dashuri më përdjek.
Ty emrin Yll dua të ta vë
si ai që në perëndim të diellit shkon.
Papritur i tronditur kujtoj
sytë e pafajshëm
të një foshnjeje të braktisur
në kazanin e plehrave
në natën e frikshme të errët.
Ngre kokën lart e në qiell shikoj
një djep me miliona yje
të gjithë Jetimë...
A është ëndërr e harruar
e një jete shumë kohë më parë?
Kudo që shkoj
një yll i vetmuar nga pas më përndjek
porsi një fëmijë jetim të jem.
.............................................................
STAR INFATUATION -1
(NAKSHATRA MOHA - 1)

In front of my eyes
Dances a star
Like a crane
Crossing towns and cities
Wandering through forests,
Its eyes set always on me,
It follows me
Lovingly
Like a pet cat
I want to name after her
The star that follows me at sundown

Suddenly afraid
I remember the innocent eyes
Of a baby dumped
In the dung heap
Of the dark night

I look up
At the sky
A cradle of a million stars,
Orphaned, all of them

Is it a dream forgotten
From a life long ago?
It follows me
Wherever I go
A lone star
Like an orphaned child