Zehava Neter dhe arti i saj i veçantë

Zehava Neter dhe arti i saj i veçantë
PIKTORJA IZRAELIANE ZEHAVA NETER DHE ARTI I SAJ I VEÇANTË.

Zehava Neter ka lindur në Izrael në vitin 1966.
Ajo është piktore dhe Anëtare e Shoqatës së Piktorëve Izraelitë. Zehava ka studiuar në Fakultetin e Artit Hamidrasha në Kolegjin Beit-Berl. Në fakt, ajo është diplomuar në art, edukim arti dhe në organizimin e menaxhimin arsimor.

Aktualisht, Zehava pikturon dhe mëson degën e Artin në sistemin arsimor dhe në sektorin informal që nga viti 1990. Ajo ka është kujdesur për ekspozita të ndryshme ku edhe ka marrë pjesë me pikturat e saj personale oseme piktorë të tjerë. Ajo ka marrë pjesë në festivale në të gjithë botën. Pikërisht këto ditë po merr pjesë në një ekspozitë bashkë piktorësh në Paris, Francë.
Disa nga veprat e saj janë ekspozuar në koleksione të ndryshme dhe të rëndësishme.

"Zehava është një artiste multidisiplinare e emocionit, komunikuese si piktore intuitive; ajo bashkëngjit talentet e saj ku vizaton dhe ilustron dëshirat dhe shpesh kërkon lidhjen midis botës shpirtërore dhe artistike në jetën e saj.

Zehava arrin të krijojë në një kohë të shkurtër dhe nga impulse të krijimit shfrenues. Origjina e pikturave është brenda trupit, në kompleksitetet e shpirtit, si përgjigje ndaj emocioneve, ngjarjeve dhe situatave jetësore. Gjestet, lëvizjet e duarve, zgjedhja e ngjyrës dhe komunikimi i furçës janë lëvizje të përsëritura që ndryshojnë nga piktura në pikturë, si një sizmograf i shpirtit të cilin e përballon në punën e saj mendërisht, brenda dhe jashtë, pa rezerva, me çështjet personale të jetës së saj"  (Michal Sadan)

Në periudha të ndryshme, Zehava ka trajtuar tema të ndryshme: nga personazhet, tek lëvizja e trupit dhe marrëdhëniet e paraqitura si një peizazh me harmoni dhe histori jete, vizatime ngjyrash dhe lule me fuqi shëruese, dritë, gëzim dhe optimizëm. Zehava është gjithashtu ka talent edhe në intuitë dhe aftësi komunikimi. Ajo është mentore në sfidat dhe momentet e vështira të jetës, duke drejtuar dhe shoqëruar proceset personale dhe profesionale.
Në disa nga veprat e saj, ajo kombinon motive, simbole dhe skronja të Kabbalah-s të cilat përfaqësojnë shëndetin, suksesin, begatinë, dashurinë dhe gjeneratën. Kjo ka forcuar dhe ndihmuar shumë njerëz.

Arti i saj shpreh udhëtimin personal në jetë. Natyra e pikturave ndikohet nga ndjenjat dhe ndjesitë që përjeton në kohë të ndryshme të jetës. Kohët e fundit ajo është marrë me botën magjepsëse të pikturës në të cilën linjat, nuancat e ngjyrave dhe personazhet krijojnë dhe përshkruajnë një botë të re imazhesh, ngjarjesh dhe emocionesh, frike dhe pasigurie në shpirtin e epokës aktuale.
.................................................................................

LA PITTRICE ISRAELIANA ZEHAVA NETER  E LA SUA PARTICOLARE ARTE

Zehava Neter è nata in Israele nel 1966.
Lei è pittrice e membro dell'Associazione Dei Pittori Israeliani.
Zehava ha studiato preso la Facoltà d'Arte di Hamidrasha a Beit-Berl College.
Infatti ha una laurea in arte, educazione artistica e una formazione in organizzazione e gestione educativa.

Attualmente Zehava disegna e insegna Arte nel sistema educativo e in ambito informale dal 1990. Ha curato varie mostre e partecipato a mostre personali e collettive e ha preso parte ai festival in tutto il mondo. Proprio questi giorni sta partecipando ad una mostra collettiva a Parigi, in Francia.
Alcune delle sue opere sono esposte in varie e significative collezioni importanti.

"Zehava è un'artista multidisciplinare dell'emozione, una comunicatrice, e come pittrice intuitiva collega i suoi talenti: disegna e illustra i suoi desideri e spesso cerca la connessione tra il mondo spirituale e l'artistico nella sua vita.

Riesce a creare in poco tempo e da un impulso di creazione sfrenata. L'origine dei dipinti è all'interno del corpo, all'interno, dalle complessità dell'anima, come risposta alle emozioni, agli eventi e alle situazioni di vita. I gesti, i movimenti delle mani, la scelta del colore e le conversazioni del pennello sono movimenti ripetitivi che cambiano di quadro in quadro, come un sismografo dell'anima che affronta nel suo lavoro mentalmente, interiormente ed esteriormente, senza riserve, con questioni personali della sua vita." (Michal Sadan)

In diversi periodi Zehava si è occupata di vari argomenti: dai personaggi, al movimento del corpo e alle relazioni presentate come un paesaggio con armonia e storia di vita, disegni a colori e fiori dal potere curativo, luce, gioia e ottimismo. Zehava è dotata anche di intuizione e capacità comunicative. È mentore nelle sfide della vita e nei momenti difficili, dirige e accompagna i processi personali e professionali.
In alcune delle sue opere, combina motivi, simboli e lettere della Kabbala che rappresentano la salute, il successo, la prosperità, l'amore e la fertilità. Questo ha rafforzato e aiutato moltissime persone.
La sua arte esprime il suo viaggio nella vita. La natura dei dipinti è influenzata dai sentimenti e dalle sensazioni che prova nei diversi periodi della sua vita. Di recente si occupa dell'affascinante mondo della pittura in cui linee, sfumature di colori e personaggi creano e descrivono un mondo nuovo, di immagini, eventi ed emozioni, paura e incertezza nello spirito dell'epoca attuale.

-Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare
-Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista